Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

%

Growth Rate

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍຮັກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ GDP ຫຼາຍກວ່າ 7% ເປັນເວລາ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ

ແຕ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ໄດ້ທົ່ວເຖິງ..

ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຍັງແຜ່ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ

1in5

1 ໃນ 5 ຄົນຍັງດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມທຸກຍາກ

ສ ປ ປ ລາວ ມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທະນາຄານໂລກ (2013)

increasing to 8.8 million by year 2030

%

population aged below 25 years

ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກ ແລະ ການຫຼຸດລົງໃນຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ ໄດ້ເປັນໂອກາດໜຶ່ງສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຕໍ່ໜ້າ

ສະຖິຕິອາຍຸ

(2010 – 2050)

16px-Magnifying_glass_icon.svgPlease click on graph to view larger image

[Source: United Nations, http://esa.un.org]

ແຕ່ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນໃໝ່ຕໍ່ກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ເຊິ່ງຈະເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີ…

  • AGRICULTURE 66%
  • SERVICES 26%
  • MANUFACTURING 7%
  • MINING AND ENERGY 1%

ຄົນງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ

ແຫຼ່ງຊັບບພະຍາກອນທຳມະຊາດແມ່ນເປັນກົນໄກໜຶ່ງໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ແຕ່ມີສ່ວນໜ້ອຍຕໍ່ການສ້າງອາຊີບ

7 ໃນ 10 ຄົນງານແມ່ນຊາວນາ,
ແຕ່ກະສິກຳຜະລິດໜ້ອຍກວ່າ 3% ຂອງ GDP

  • AGRICULTURE 26%
  • SERVICES 42%
  • MANUFACTURING 10%
  • MINING AND ENERGY 22%

ຜົນໄດ້ຮັບແຫ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຕໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ

ຄົນງານລາວເຮັດວຽກດ້ວຍທັກສະຄວາມສາມາດ ທີ່ຫຼາຍໜ້າວຽກໃນຂະແໜງການອື່ນໆຕ້ອງການ…

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງໃຫ້ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊກອນແມ່ນຖືກປະໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ

 

ໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ແລະ ຊ່ວຍ ສປປ ລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານລາຍຮັບທີ່ເປັນກາງ

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337