Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການໃຫ້ສິດແກ່ປະຊາຊົນ.

ຂອບເຂດຂອງລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ປະຈຸບັນແມ່ນຖືກຈຳກັດຫຼາຍ.
ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຄົນລາວມີການເຂົ້າເຖິງລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນຫຼາຍຊ່ວງເວລາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ- ຈາກໄວເດັກທຳອິດ ມາເຖິງໄວອາວຸໂສ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນ. ໂດຍເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງວ່າກະທົບປະຊາຊົນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການດຳເນີນຊີວິດ, ລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກຸ່ມທີ່ມີແນວໂນ້ມພົບກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ບຸກຄົນຕ່າງໆໄດ້ພົບກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ມີທົ່ວໄປໝົດທັງຊີວິດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ລຸ່ມນີ້.

ໄວເດັກ

ໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ໂພຊະນາການຂອງເດັກແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ….

ເດັກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ລາຍໄດ້ຕ່ຳແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ, ຖືກຈຳກັດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ແລະ ສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດໃນໄວເດັກຫຼາຍກວ່າ.

50% ຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 3 ແລະ 5 ປີແມ່ນຖືກຈຳກັດການເຕີບໂຕ, ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເດັກຢ່າງຮຸນແຮງຫຼາຍ

ສະໜອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ທີ່ມີຕົວຕົນ ມີການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງພຽງພໍ…

ການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະບວນການພິຈາລະນາ, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ກັງວົນໃນເລື່ອງຂອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ.

ດຽວນີ້ ຂະນະທີ່ 85% ຂອງເດັກນ້ອຍເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ການສະໝັກເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມລະຫວ່າງ11-15ປີ ແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍກວ່າ ພຽງແຕ່ 50%. ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມກົດດັນແກ່ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄປເຮັດວຽກໃນນາຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຊ່ວຍວຽກເຮືອນ ແລະ ດູແລເດັກນ້ອຍ.

ເດັກໄວຮຽນ

ໄວໜຸ່ມ

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມສານແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ໄວໜຸ່ມສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້…

ໄວໜຸ່ມທີ່ອອກໂຮງຮຽນກ່ອນກຳນົດບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈະອອກຈາກການເປັນແຮງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ຫຼື ແຮງງານດ້ານກະສິກຳໄດ້. ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຖືກຈຳກັດ ແລະ ເດັກຍິງແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານເລື້ອຍໆ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ແບກຮັບພາລະໃນໄວໜຸ່ມ.

ຄົນງງານທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຫຼາຍຄົນຍັງຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງແຮງງານທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາ.

ການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຈະຊ່ວຍຄອບຄົວໃນເວລາທີ່ລຳບາກ…

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງແຮງງານແບບບໍ່ເປັນທາງການ. ບໍ່ມີລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມສຳລັບຊາວນາ ຫຼື ຜູ້ຫາລາຍໄດ້ທີ່ບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກ.

ສະເລ່ຍ 1 ໃນ 10 ຄົນມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ, ຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນປະສົບກັບພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການເຮັດວຽກ.¹

ໄວເຮັດວຽກ

ຜູ້ໃຫຍ່

ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍ່ມີຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວພ້ອມກັບອາຍຸ…

ຄົນໜຸ່ມທີ່ອອກໂຮງຮຽນກ່ອນກຳນົດບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈະອອກຈາກການເປັນແຮງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ຫຼື ແຮງງານດ້ານກະສິກຳໄດ້. ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຖືກຈຳກັດ ແລະ ເດັກຍິງແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານເລື້ອຍໆ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ແບກຮັບພາລະໃນໄວໜຸ່ມ.

ຄົນງງານທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຫຼາຍຄົນຍັງຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງແຮງງານທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາ.

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານກາຍະພາບ.

ອັດຕາການສະໝັກເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມແມ່ນສູງ, ແຕ່64% ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດບໍ່ໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງດ້ານການອ່ານ.

44% ຂອງເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນຖືກຈຳກັດການເຕີບໂຕ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູທີ່ດີ.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337