Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ຄວາມໝາຍຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ຄວາມໝາຍຂອງນິຍາມຕ່າງໆ

ນິຍາມຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງປະເທດແຕ່ແມ່ນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ຂໍ້ກຳນົດແມ່ນຖືກໃຊ້ຢ່າງເສຍໆຫາຍໆເລື້ອຍ ແລະ ບາງຄັ້ງແມ່ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນິຍາມທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການປະມວນສັບກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.

ວົງຈອນຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແມ່ນ

ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທັງສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຮ່ວມກັນ.
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໄດ້ອະທິບາຍຂອບເຂດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ
ຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມແມ່ນ

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດມີເງິນພໍທີ່ຈະຊື້ປະກັນສັງຄົມໄດ້.
ໄດ້ຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຮູບແບບການສະໜອງເງິນໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ທັງສາມາດໃຊ້ຮູບແບບອື່ນໄດ້.
ລັດໄດ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ໍ່ຄ່າພາສີ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນໆ.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337