Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ສູນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ຂໍໃຫ້ກົດເບິ່ງຕາມຂະແໜງການທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ພວກເຮົາຈະຕື່ມຂໍ້ມູນອື່ນໆໃສ່ອີກໃນຕໍ່ໜ້າໃນສູນຮຽນຮູ້ນີ້, ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ກັບເຂົ້າມາເບິ່ງສິ່ງທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໄດ້ອີກໃນລາຍການດ້ານລຸ່ມຂອງພວກເຮົານີ້.

ການປະມວນຄຳສັບ

ປະມວນສັບໃນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກແປໄວ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ

Social Assistance

ການປະກັນໄພດ້ານສັງຄົມ

Social Insurance

ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

Social Protection

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄໍານິຍາມທັງຫມົດ ກົດ​ນີ້.

ວີດີໂອກ່ຽວກັບປົກປ້ອງສັງຄົມ

ວີດີໂອເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃຈດ້ານປົກປ້ອງສັງຄົມ

ຫ້ອງສະໝຸດຂອງໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ລາຍຊື່ບົດອ່ານທີ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມເພື່ອຊ່ວຍພວກທ່ານຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມອະທິບາຍເຖິງ: ຮູບແບບ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ທາງອອກ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ? ບົດບາດ ຂອງ “ຜົນສໍາເລັດ” ໃນ ແຜນງານການປົກປ້ອງສັງຄົມ
Michael Samson, IDS Bulletin Volume 46 Number 2 March 2015

The MDGs and Lessons Learnt for the Post-2015 Period: A Summary Review
The Lao People’s Democratic Republic, supported by the United Nations in the Lao PDR: Vientiane, September 2015

Designing and Implementing Social Transfer Programmes: 2nd Edition
Michael Samson, Ingrid van Niekerk, Kenneth Mac Quene: Economic Policy Research Institute, South Africa, 2010

Social Protection Toolbox
United Nations ESCAP: July 14, 2015

ການອອກແບບ, ການຕັ້ງລາຄາ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

Designing and Implementing Social Transfer Programmes: 2nd Edition
Michael Samson, Ingrid van Niekerk, Kenneth Mac Quene: Economic Policy Research Institute, South Africa, 2010

ຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງພຶື້ນຖານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນອາຊຽນ
ການຕັ້ງປົ້າໝາຍສຳລັບແຜນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ເງື່ອນໄຂສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ
ຜົນສຳເລັດໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ

The Good News about the Graduation Approach and What’s Next
Susan E. Pleming: CGAP – The Consultative Group to Assist the Poor, June 2015

Transforming Livelihoods for Resilient Futures: How to Facilitate Graduation in Social Protection Programmes
Rachel Sabates-Wheeler and Stephen Devereux: Future Agricultures, Working paper, August 2011

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from Six Countries
Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Nathanael Goldberg, Dean Karlan, Robert Osei, Jeremy Shapiro, Bram Thuysbaert, Christopher Udry: Science Magazine (American Association for the Advancement of Science), May 2015

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນສຳລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄົມ
ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ສັງຄົມ

The Economics of Early Childhood Investments
Executive Office of the President of the United States, USA: December 2014

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງອົງການແຮງງານໂລກ (ILO)

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງອົງການແຮງງານໂລກ (ILO) ແມ່ນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານໂລກທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ນະໂຍບາຍຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄິດ, ປະສົບການທາງດ້ານການບັນທຶກ ແລະ ເຮັດເອກະສານ, ຊີ້ບອກຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຈາກສົ່ງເສີມທາງດ້ານນະວັດຕະກຳໃໝ່. ນະໂຍບາຍ, ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນການໂດຍກົມປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຂອງອົງການແຮງງານໂລກ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານລະບຽບວິໄນສາກົນເຊິ່ງຮ່ວມໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາການເພື່ອການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ.

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC 

ການກໍ່ຕັ້ງພື້ນຖານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ພື້ນຖານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານລາຍຮັບໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແມ່ນເວັບໄຊຕົວແທນຂອງສາກົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດບົດບາດເປັນຜູ້ເປີດທາງເພື່ອຊ່ວຍປະເທດທີ່ພະຍາຍາມສ້າງລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມນັ້ນໃຫ້ມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ.

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC 

ທະນາຄານໂລກ: ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງແຮງງານ

ທະນາຄານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ລະບົບແຮງງານໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຄືກັບເປັນວຽກງານຫຼັກໃນພາລະກິດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີບ່ອນບັນຈຸຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໂລກເຂົ້າເຖິງຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ເຊັ່ນ ຕາໜ່າງ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ປອດໄພ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ. ໃນດ້ານຜົນປະໂຫຍດສະເພາະແມ່ນ ASPIRE: ປຶ້ມແນະນຳການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ- ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ. ASPIRE ແມ່ນການຮວບຮວມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດແຮງງານທີ່ໄດ້ລວມເຂົ້າກັນທຳອິດຂອງທະນາຄານໂລກຈາກການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນສາກົນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງການແຈກຢາຍ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຕາມແຜນງານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານ. ASPIRE ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ SPL ທີ່ໃໝ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປຽບທຽບຈາກຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ, ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ.

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC 

ສູນນະໂຍບາຍສາກົນສຳລັບການເຕີບໂຕທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (IPC-IG) ທີ່ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ

ພາລະກິດຂອງ IPC-IG ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການສົນທະນາແລກປ່ຽນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງການຮຽນຮູ້ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມແບບໃໝ່ເພື່ອການເຕີບໂຕທີ່ທົ່ວເຖິງ. IPC-IG ໄດ້ແຜ່ປຶ້ມນະໂຍບາຍຫຼາຍກວ່າ 1000 ຫົວອອກໄປ- ການຈັດພິມບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງງການເຕີບໂຕທີ່ທົ່ວເຖິງ. ສຳລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການເຮັດວຽກຂອງ IPC-IG ເນັ້ນໃສ່:

  • – ການອອກແບບ ແລະ ຜົນຕໍ່ການປະເມີນລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ;
  • – ການວິເຄາະຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊາວນາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດິນຕອນນ້ອຍໆ.

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC 

Pension Watch

Pension Watch ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍທີ່ກວ້າງຂວາງສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ສັງຄົມ). ເວັບໄຊມີຂອບການຈັດພິມທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງຂອງປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມທົ່ວໄປໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ແລະ ບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການພັດທະນາ. ຈຸດປະສົງເພື່ອກາຍເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ. Pension Watch ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍ HelpAge ສາກົນດ້ວຍທຶນຈາກກະຊວງຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ (BMZ).

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC

ສູນສຳລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ @ IDS

ສູນສຳລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກທີ່ເຮັດວຽກຫຼັກໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບ ແລະ ວິທີການການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໄລຍະຍາວ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຕໍ່ໜ້າ. CSP ແມ່ນຜູ້ລິເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະຖາບັນດ້ານການສຶກສາພັດທະນາ (IDS).

Selected publications and resources

TBC 

Site index

TBC

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337