Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

RLP – ກໍລະນີສຶກສຳ: ວຽງ (ເມືອງເຊໂປນ: ງວດ 1 – ພາກ 4)

ຂ້ອຍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຜົວຂອງຂ້ອຍຍັງບໍ່ສະບາຍ, ປັດຈຸບັນ ໄດ້ໄປຊື້ຢາພື້ນເມືອງມາຕົ້ມກິນ ຊື່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເດືອນລະຫນື່ງແສນກີບ, ສຸຂະພາບຂອງລາວຍັງຄືເກົ່າ ແເລະ ນ້ອງສາວຂອງຜົວ ເປັນພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍ ມາແຕ່ກໍາເນີດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ດູແລເບີ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ. ຂ້ອຍມີລາຍຮັບເພີ່ມ ຈາກການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເກັບມາໄດ ້ ເຊັ່ນ: ຫນໍ່ໄມ້, ເຫ ັດ ແລະ ຜັກຈາກປ່າ ຊື່ງໄດ້ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ຕາມທາງໃຫຍ່ທີ່ ບ້ານກະຫລຸກນອກຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໄປ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ, ຊື່ງແຕ່ລະຄັ້ງ ຂ້ອຍສາມາດຂາຍໄດ້ ປະມານ 15,000-20,000 ກີບ. ຜ່ານມາຂ້ອຍໄດ້ໄປຖອນເງິນຢູ່ທະນາຄານ ປະມານ 500,000 ກີບ ເພື່ອຊື້ຢາປີ່ນປົວຜົວ ແລະ ໄດ້ຊື້ເຂົ້າສານໄວ້ 2 ກະສອບ. ຜ່ານມາ ຜົວຂອງຂ້ອຍເຮັດວຽກຫນັກບໍ່ໄດ້, ລາວພຽງແຕ່ຊ່ວຍຂ້ອຍລ້ຽງແບ້.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337