Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

RLP – ກໍລະນີສຶກສຳ: ນາຍ (ເມືອງເຊໂປນ: ງວດ 2 – ພາກ 1)

ຂ້ອຍແຕ່ງງານແລ້ວມີລູກ 6 ຄົນຂ້ອຍກັບເມຍຍ້າຍມາຢູ່ໝູ່ບ້ານນີີ້ 8 ປີແລ້ວ ແຕ່ເຮົາແຕ່ງງານກັນມາ 15 ປີແລ້ວ. ເຮົາຍ້າຍນໍາພວກພີີ່ນ້ອງມາຢູ່ແຖວນີີ້ ລູກ ກົກ ອາຍຸ 13 ປີແຕ່ບໍີ່ຍອມໄປໂຮງຮຽນຍ້ອນລາວອາຍທີີ່ເສຍດວງຕາໄປຂ້າງຫນ ີ່ງ ມີແຕ່ຢູ່ບ້ານກັບແມ່ ລູກຜູ້ທີີ່ສອງອາຍຸ 12 ປີ ແຕ່ງງານປີນີີ້ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ກັບຜົວຫ່າງຈາກເຮືອນອອກໄປ 11 ກິໂລແມັດ ລູກຜູ້ທີີ່ສາມອາຍຸ 8 ປີ ຮຽນໜັງສືຢູ່ຊັີ້ນ ປ.1, ລູກສາມຄົນນ້ອຍຍັງຢູ່ບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດວຽກບ້ານເມຍຂ້ອຍ ບາງເທ ີ່ອ ລາວກໍມີອາການເຈັບຫົວຮຸນແຮງ ແຕ່ກໍດີແລ້ວທີີ່ມີລູກຢູ່ຊ່ວຍວຽກບ້ານ.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337