Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

RLP – ກໍລະນີສຶກສຳ: ດາວມະນີ (ເມືອງສຸຂຸມາ: ງວດ 1 – ພາກ 1)

“ຊື່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນດາວມະນີ, ແລະ ຂ້ອຍມີອາຍຸ 55 ປີ. ຂ້ອຍຍ້າຍມາບ້ານນີ້ຫລັງຈາກໄດ້ແຕ່ງງານ ປະມານ 30 ປີຜ່ານມາ. ພວກເຮົາມີລູກ 2 ຄົນ, ແຕ່ທັງສອງຄົນໄດ້ເສີຍຊີວິດໄປຫມົດແລ້ວ ເມືອອາຍຸຂອງພວກເຂົາບໍ່ທັນຮອດຫນື່ງປີ. ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍ່ຄືກັນ. ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍ່ກືກຫນັງສື, ແລະ ເປັນກຳມະກອນຮັບຈ້າງ ຂາຍແຮງງານເຮັດວຽກຕາມທົ່ງນາຂອງຊາວບ້ານທົ່ວໆໄປ. ເຂົາເຈົ້າທຸກຫລາຍ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ, ຊີວິດກໍ່ຍັງງ່າຍກວ່າໃນປະຈຸບັນ.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337