Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

RLP – ກໍລະນີສຶກສຳ: ອ ຸ່ນ (ງວດ 1 – ພາກ 2)

“ໃນ 3 ເດືອນຜານມາ, ຂ ອຍໄດມີຄວາມພະຍາມຍາມສູຊົນ ຍ ອນວາຂ ອຍບ່ມີເຂົ້າກິນພຽງພ ເພາະວາຂ ອຍບ່ມີທີ່ດິນທີ່ຈະ ເພາະປູກ ແລະ ເກັບກຽວ. ຂ ອຍຢືມເຂົ້າກິນຈາກເພື່ອບ ານ ແຕ່ ຂ ອຍຕ ອງໄດຈາຍຄືນ 300,000 ກີບຕ່ຫນື່ງໄຖ່. ເຂົ້າໄຖ່ຫນື່ງ ກຸມພຽງແຕ່ຫນື່ງອາທິດ, ຍ ອນວາຂ ອຍມີລູກ 5 ຄົນ ທີ່ກາລັງ
ເຕີບໃຫຍ ແລະ ກິນຫລາຍ. ຂ ອຍສ າງລາຍຮັບດ ວຍການ ເກັບ ແລະ ຂາຍຜັກ ຕາມຖະຫນົນຫລັກໃນຕົວເມືອງ. ຂ ອຍໄດໄປ ຊອກຫາຫນ່ໄມ ຢູ່ໃນ ທີ່ດິນຂອງຄົນອື່ນ ດຽວນີ້ບ່ມີປ່າໄມ ຫລົງເຫລືອອີກແລວ, ແຕ່ວ່າ ຂ ອຍໄດຮັບອະນຸຍາດເກັບຫນ່ ໄມ ສາລັບການບລິ ໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ, ຂ ອຍບ່ສາມາດ ເອົາໄປຂາຍໄດ. ຖ າຂ ອຍເອົາໄປຂາຍ, ຂ ອຍຕ ອງໄດຈາຍເຈົ້າ ຂອງທີ່ດິນຈານວນ 50,000 ຕ່ຫນ່ໄມຫນື່ງຫນ່. ລູກຊາຍກົກ ຂອງຂ ອຍເຈັບປ)ວຍໃນເດືອນຜານມາ ແລະ ແຕ່ຂ ອຍບ່ສາມາດ ຊື້ຢາປົວລາວໄດ. ລູກຊາຍຜູທີສອງກເຈັບປ່ວຍຄືກັນ, ແລະ ມັນເປັນການຍາກຫລາຍ ທີ່ຂ ອຍຈະສາມາດດູແລແບ ໃນເວລາ ດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ຂ ອຍມີລູກ 5 ຄົນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອເວລາເຂົາ ເຈົ້າເຈັບປ່ວຍ ແລະ ພວກເຮົາບ່ສາມາດຊື້ຢາໄດ. ນອກນັ້ນ ຍັງລວມທັງການຂາດເຂົ້າກິນ, ນີ້ເປັນສີ່ງທີ່ທ າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດ
ໃນ 3 ເດືອນຜານມາ. ເພື່ອນບ ານຂອງຂ ອຍໄດໃຫຢືມດິນ ຕອນນ ອຍໆຫນື່ງ, ບ່ໄດເສຍຄາ, ຊື່ງຂ ອຍສາມາດໃຊປູກຜັກ ເພື່ອຂາຍ, ອີກຢ່າງຫນື່ງຂ ອຍກສາມາດເກັບຜັກມາຈາກປ່າ. ເຖີງຢ່າງໃດກຕາມ, ຂ ອຍກບ່ໄດຄິດວາສີ່ງນີ້ເປັນລາຍຮັບທີ່ ຫມັ້ນຄົງ, ດິນຂອງຂ ອຍທີ່ນາໃຊນີ້ຈະຖືກຮຽກຮ ອງໃຫສົ່ງຄືນ ເຈົ້າຂອງດິນໄດທຸກເວລາ.

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337