Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຄົນທຸກຈົນ

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວໂດຍສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດ, ເງິນສົດໃຫ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້

ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຄົນທຸກຈົນ (RLP)

ໂຄງການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແບບຍືນຍົງ  (SPSL) ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດປະເທດລາວ- ອົດສະຕາລີ (LARLP).  SPSL ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼັກການໃນການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ທຸກຈົນໃນເຂດຊົນນະບົດ: ໂດຍມີການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງຕໍ່ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ SPSL

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337