Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ເມື່ອອີງຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານຊົນນະບົດ ຂອງ ອຸຍກັນດາ ແລ້ວ, ເຫັນວ່າ ເຮຶອນຂອງ ເບສເວີຣີ ບຸຍເກນຢາ ແລະ ເອສິລີ ນໍາບີ ຍັງມີລັກສະນະພື້ນຖານ. ແຕ່ເຮືອນທີ່ຫຼັງນ້ອຍ, ມຸງດ້ວຍຫຼັງຄາສັງກະສີ, ມີໂຄງຮ່າງທີ່ໂອບດ້ວຍກະແຕະ ແລະ ຕົມ ກໍມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຕົວຂອງມັນ ຍ້ອນວ່າມັນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດດິນສີແດງສົດ.
ແຕ່ສໍາລັບຄູ່ນີ້ ໃນບ້ານ ບາກກີຈີລູລູລາ, ເມືອງ ກີໂບກາ ສູນກາງຂອງປະເທດ ອຸຍກັນດາ, ເຮືອນຊານທີ່ສວຍງາມແມ່ນເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍກອງທຶນເງິນຝາກສໍາລັບອຸດໜູນປະຊາກອນຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ທາງລັດທະບານໄດ້ມອບໃຫ້ ປະຊາຊົນອຸຍກັນດາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດ ອີຣານ ແລະ ພະແນກ ທາງດ້ານການພັດທະນາສາກົນ ແຫ່ງປະເທດອັງກິດ.

ເພື່ອອ່ານເນື້ອໃນເພີມເຕີມ ກະລຸນາຄລິກ:
Dignity, not poverty – the cash grants helping Uganda’s older generation