Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2016 ທີ່ ເມືອງ ນິວຢອກ – ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກ, ບັນດາຜູ້ນໍາ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອບັນລຸ ບັນຫາການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຄູ່ຮ່ວມມືຄູ່ໃໝ່ ສໍາລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະກອງປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີກຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອ ຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຂາດໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.

ເພື່ອອ່ານເນື້ອໃນເພີມເຕີມ ກະລຸນາຄລິກ:
World Bank, ILO Announce New Push for Universal Social Protection