Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ທາງອອກ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ? ບົດບາດ ຂອງ “ຜົນສໍາເລັດ” ໃນ ແຜນງານການປົກປ້ອງສັງຄົມ

Michael Samson*

ບົດຄັດຫຍໍ້ການການພັດທະນາໃນບົດຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວິທີການປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ ດ້ວຍວິທີການພັດທະນາທີ່ສາມາດລົງເລິກເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼາຍກວ່າ ການເພິ່ງພາ.
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການກວດສອບຄໍານິຍາມຕ່າງໆຂອງ “ຜົນສໍາເລັດ” ພາຍໃນໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ – ເປັນການອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຫຼືໄດ້ຈາກລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ຫຼືທາງເລືອກຂອງຂະບວນການຂອງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ງແຂງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄົວເຮືອນຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາ.
ການອອກແບບຢ່າງເຫມາະສົມ ແລະ ການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນ “ຜົນສໍາເລັດ” ທີ່ມີວິທີການແບບຍືນຍົງສາມາດສົ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີການຂະຫຍາຍຕົວສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທາງເສດຖະກິດ, ຊຶ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
ຄວາມຄິດລິເລີ້ມຈຸນລະພາກເຫຼົ່ານີ້, ເປັນການຮັດກຸມ ມຸ້ງເນັ້ນ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີໂອກາດເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ ພາຍໃນກອບການພັດທະນາມະຫາພາກທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ມີການລວມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງລະດັບຂອງນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມແລະ ເສດຖະກິດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານ. ບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງສໍາລັບຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສົ່ງເສີມຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ລວມການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຜົນກະທົບໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໂດຍການເຊື່ອມມີວິທີຂອງຜົນສໍາເລັດ.

ເປີດເອກະສານ