Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ເບີທ ຮອບແມນ, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກປະຈຳປະເທດຈີນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງປະເທດຈີນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຫົວຂໍ້ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ເຫັນລະບົບດີບາວ, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜອງເງິນສົດແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ດັ່ງປັດໃຈໜຶ່ງຂອງລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນປະເທດຈີນ. ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຊານເມືອງດີບາວ ເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມີຫຼາຍປະເທດທີ່ຮຽນຈາກຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດຈີນ.

ກະລຸນາກົດເບິ່ງ Link ລຸ່ມນີ້ເພື່ອອ່ານຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ:
ປັດໃຈຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຕໍ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ