Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ເອດົວໂດ ພອດເຕີ ຂອງນິວຢອກທາມສ໌ ພິຈາລະນາລ່ວງໜ້າເຖິງພາກສ່ວນສະຫວັດດີການທີ່ໄດ້ສໍ້ໂກງຄົນທຸກຈົນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພອດເຕີໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍປະສົບການ ແລະ ບົດລາຍງານຈາກຮອບໂລກເພື່ອແນະນຳວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນສາມາດຢູ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫຍ່ໆແກ່ຄົນທຸກຈົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈເຮັດວຽກ.

ກະລຸນາກົດເຂົ້າເບິ່ງ Link ເພື່ອອ່ານຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ:
ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂອງຜົນກະທົບຈາກການສໍ້ໂກງທາງດ້ານສະຫວັດດີການໃນຄົນທຸກຍາກ