Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

ຄວາມຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈປະມານ 100 ປີ ຕັ້ງແຕ່ເກີດມີເພີຍ ອັງພະກອນ, ນັກເສດຖະສາດຊັ້ນນຳ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານຂອງປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກຄົນໄທທັງຫຼາຍ.  ຫົວຂໍ້ນີ້ຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໜຶ່ງບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງເພີຍແມ່ນ: ຄຸນະພາບຊີວິດຈາກ Womb to Tomb, ເຊິ່ງນັກວິຊາການທາງດ້ານສັງຄົມສະໄໝໃໝ່ຫຼາຍທ່ານຢາກໃຫ້ເຫັນຍ້ອນຄືນໄປກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຈາກບົດຂຽນຂອງປະເທດໄທທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ”, ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການທີ່ດີ (ລວມທັງໂພຊະນາການຕໍ່ແມ່ທີ່ຖືພາ), ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ດີ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ, ການປິ່ນປົວ, ເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ອື່ນໆ.

ກະລຸນາກົດເບິ່ງ Link ລຸ່ມນີ້ເພື່ອອ່ານຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ:
ເພີຍ ອັງພະກອນແມ່ນມີກຽດ ແຕ່ຄວາມຝັນບໍ່ເປັນຈິງ