Warning: A non-numeric value encountered in /home/spsl2829/public_html/spsl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
Select Page

RLP ແມ່ນຫຍັງ?

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ (RLP) ແມ່ນເປັນແຜນງານທົດລອງໜຶ່ງທີ່ຈະສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດ, ເງິນສົດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ 1200 ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປໄດ້ ແລະ ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບາດກ້າວຂອງລະບົບການທົດລອງ ລາຍລະອຽດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບາດກ້າວ

ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຄົນຍາກຈົນ (RLP) ແມ່ນເປັນບາດກ້າວໂດຍຫຼັກການເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີໃນຫຼາຍປະເທດອາຊຽນ.

rlp-diagram-approach-web

ໃຊ້ບາດກ້າວໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍ 3 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຄອບຄົວໃດແມ່ນທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໝູ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ.

ປະກອບມີ:

 • ຄວາມຮູ້ດ້ານການສື່ສານ (ໂດຍການກົນລະຍຸດການມີສ່ວນຮ່ວມ)
 • ຂໍ້ມູນຂອງເປົ້າໝາຍ (ໂດຍການເຮັດການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ)
 • ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ (ໂດຍການຢ້ຽມຢາມກວດສອບຕາມຄົວເຮືອນ)

ໂດຍໃຊ້ກົນລະຍຸດຫຼາກຫຼາຍນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດເລືອກຄອບຄົວເປົ້າໝາຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ RLP ໄດ້.

RLP ຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໝູ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ໃຫ້ວັດຖຸດິບຕາມລຳດັບຢ່າງລະມັດລະວັງ:

 • ປັດໃຈທາງດ້ານການຜະລິດ – ເຊັ່ນ ແບ້, ໝູ, ເປັດໄກ່, ການປູກເຫັດ, ຫຼື ເຮັດສວນ.
 • ຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ – ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ ຄ່າສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ຄ່າລ້ຽງດູ, ຄ່າທີ່ພັກພາອາໄສ
 • ລວມທັງດ້ານການເງິນ – ການເຮັດບັນຊີຝາກກັບທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ
 • ການສິດສອນໃຫ້ແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ – ຝຶກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຮຽນຮູ້ຈາກການຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນສອງສາມຄັ້ງຕໍ່ເດືອນເພື່ອຊ່ວຍສະມາຊິກຂອງ RLP.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ RLP ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາ 12 ເດືອນ, ໃນດ້ານທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບເຊັ່ນວ່າ:

 • ການສ້າງສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນເພື່ອມີຊີວິດຕໍ່ໄປ
 • ເປີດບັນຊີຝາກເພື່ອທ້ອນໂຮມເງິນໄວ້
 • ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ
 • ວາງແຜນເພື່ອອານາຄົດ

ລາຍລະອຽດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ

RLP ຈະໃຫ້ໄດ້ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ 400 ຄອບຄົວໃນ 3 ທີ່ຕັ້ງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ:

 • ແຂວງຈຳປາສັກ: ເມືອງສຸກກຸມມາ ແລະ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ.
 • ແຂວງສາລະວັນ: ເມືອງເລົາງາມ
 • ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງເຊໂປນ

ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ເພື່ອ​ເຫັນບ້ານໃນແຜນທີ່.

ຄູ່ຮ່ວມມືຝ່າຍລັດຖະບານ

The Ministry of Labour and Social Welfare (MLSW)

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືລັດຖະບານຝ່າຍປະເທດລາວຕໍ່ກັບຜູ້ຮ່ວມມືພາກລັດຖະບານຂອງ SPSL ຢູ່ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ RLP ຕາມທີ່ຕັ້ງໂຄງການ.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ

ກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ RLP ແມ່ນ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດສົ່ງໃຫ້, ເຊິ່ງມີແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດວຽກໃນໜຶ່ງແຂວງ.

ແຂວງຈຳປາສັກ

ນຳພາໂດຍອົງການ CARE ສາກົນ ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ HI

CARE International is an implementing partner for the RLPHandicap International supports RLP

ແຂວງສາລະວັນ

ນຳພາໂດຍອົງການສຶກສາໂລກປະຈຳລາວ ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈຸດສຸມບ້ານສາກົນ
World Education Laos is an implementing partner for the Resilient Livelihoods for the Poor ProgramVillage Focus International (VFI) supports the Resilient Livelihoods for the Poor Program

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ນຳພາໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ (HPA)

Health Poverty Action (HPA) is an implementing partner for the Resilient Livelihoods for the Poor program

ຕິດຕາມ ໂດຍ ເຟສບຸກ/Follow us on Facebook

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us

Social Protection and Sustainable Livelihoods is an Australian government funded project implemented in collaboration with the Ministry of Labour and Social Welfare and managed by Maxwell Stamp PLC
Australian Aid
Ministry of Labour and Social Welfare
Maxwell Stamp PLC
Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: + 856 21 255334-6  |  Fax: +856 21 255337